Veiligheid en kwaliteit

 

Voor Synerlogic zijn veiligheid voor mens en dier, kwaliteit, voeder-/voedselveiligheid en milieu een belangrijk onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering. Binnen Synerlogic is de afdeling SHEQ (Safety, Health, Environment and Quality) daarvoor aangesteld.

Synerlogic neemt haar verantwoordelijkheid voor de borging van (product)kwaliteit en voeder-/voedselveiligheid. De productpakketten voldoen dan ook aan de (wettelijke) eisen en worden ontwikkeld volgens de Europese en nationale regelgeving, zoals REACH, CLP en de Biocidenverordening. Synerlogic streeft hierbij naar een ketenaanpak en neemt dit mee in de selectie van haar leveranciers.

Synerlogic ziet de zorg voor het milieu als een integraal onderdeel van de manier waarop wij werken. Hierbij zijn voor de uitvoering van haar activiteiten onderstaande uitgangspunten van wezenlijk belang. Binnen Synerlogic gelden voorschriften op het gebied van compliance, veiligheid, gezondheid en milieu. We streven er naar onze bedrijfsvoering in overeenstemming met alle geldende milieu- en regelgeving uit te voeren. Zelfs als we aan alle regels voldoen blijven we zoeken naar mogelijkheden voor verdere vermindering van milieueffecten, waarbij we willen aansluiten op de beste industriële praktijk.

Om duurzaamheid concreet te maken binnen Synerlogic, is er in 2018 een doelstelling opgesteld: tot 2021 50% CO₂ reductie t.o.v. het jaar 2018. Deze doelstelling krijgt elk jaar een subdoelstelling. Voor 2019 is dit 20% CO₂ reductie. Deze doelstelling is ruimschoots behaald.

Synerlogic is een bedrijf wat zich in een fase van groei bevindt, hierdoor kan het voorkomen dat door bepaalde maatregelen (een gedeelte) van de CO₂ besparing teniet wordt gedaan. In dat geval zal CO₂ reductie als integraal onderdeel worden gezien.

De CO₂ footprint van Synerlogic zal half jaarlijks worden geüpdatet. De resultaten zullen tijdens de directiebeoordeling besproken worden. Tijdens de directiebeoordeling zal worden bepaald of er bijsturing en extra middelen nodig zijn bij tegenvallend resultaat van de genomen maatregelen.

 

Synerlogic heeft in januari 2020 het CO₂ prestatieladder niveau certificaat behaald.

Synerlogic vindt het belangrijk om rekening te houden met het milieu. Wij geloven dat het verminderen van onze CO₂-uitstoot zal bijdragen aan een betere leefomgeving, dit zal positieve effecten hebben op zowel onze klanten als onze werknemers. Als onderdeel van de certificatie worden er periodiek reductiemaatregelen en bijbehorende doelstellingen geformuleerd. Zo hebben wij in de afgelopen jaar het leasewagenpark verduurzaamd en diverse interne energiebesparende maatregelen genomen, met als doel de CO₂-uitstoot terug te dringen. Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van nieuwe maatregelen om onze CO₂-uitstoot verder te reduceren.

 

De CO₂-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂.

Binnen de bedrijfsvoering én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO₂-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, en kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Door te klikken op onderstaande CO₂ prestatieladder label van de Kiwa wordt u doorverwezen naar de Skao, waar diverse documenten te vinden zijn.